1. Zapytanie ofertowe – Inspektor Nadzoru,
  1. Formularz oferty,

 2. Zapytanie ofertowe – „Budowa multimedialnej sali konferencyjnej przy Klasztorze Franciszkanów w Harmężach”.

  1. Wzory ofert.
  2. Oświadczenie oferenta.
  3. Oświadczenie o braku powiązań.
  4. Zasady wykonywania prac.
  5. Planowana treść umowy.

 3. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla zamierzenia pn. „Klisze Pamięci – Labirynty” zabezpieczenie wystawy stałej Mariana Kołodzieja stanowiącej miejsce pamięci narodowej”

  1. Wzory ofert.
  2. Oświadczenie oferenta.
  3. Oświadczenie o braku powiązań.

 4. Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowe kosztorysy ofertowe należy sporządzić w oparciu o dokonany przedmiar robót budowlanych.
  1. Pochylnia dla niepełnosprawnych-przedmiar.
  2. Schody główne – przedmiar.
  3. Schody, wejście – przedmiar.
  4. Schody, wyjście – przedmiar.

   Załączono skorygowany przedmiar robót w związku ujawnieniem błędów w poprzednim przedmiarze.


 5. Rozstrzygnięcie wyboru Inspektora nadzoru na budowę multimedialnej sali konferencyjnej.
  1. Zestawienie ofert na nadzór.
  2. Protokół z wyboru oferty na nadzór.

 6. W związku z licznymi zapytaniami przedłużamy termin składania ofert na remont schodów i budowę sali konferencyjnej do 20 lipca do godz. 15.00.

 7. Informacja o niedokonaniu wyboru. ( *.doc, *.pdf)

 8. Zapytanie ofertowe. (*.pdf)
  1. Oświadczenie o braku powiązań.
  2. Oświadczenie oferenta.
  3. Wzór oferty.
  4. Zasady wykonywania prac.

 9. Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę sali konferencyjnej (*.pdf) i zapytanie ofertowe. (*.docx)

 10. Zestawienie ofert. (*.pdf)

 11. Informacja o nie rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – schody (*.docx)

 12. Zapytanie ofertowe – schody (*.docx)

 13. Zamawiający informuję, że termin składania ofert na roboty budowlane dla zamierzenia pn. „Klisze Pamięci – Labirynty” zabezpieczenie wystawy stałej Mariana Kołodzieja stanowiącej miejsce pamięci narodowej” został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2018r. godz. 16.00.
  W imieniu Zamawiającego ojciec Piotr Cuber – Gwardian.


 14. Zamawiający informuję, że termin składania ofert na roboty budowlane dla zamierzenia pn. „Klisze Pamięci – Labirynty” zabezpieczenie wystawy stałej Mariana Kołodzieja stanowiącej miejsce pamięci narodowej” został wydłużony do dnia 6 września 2018r. godz. 16.00. Powodem wydłużenia terminu jest niedoszacowanie przedmiaru robót, z uwagi na dokonane odkrywki części schodów i stwierdzona konieczność weryfikacji projektu i przedmiaru, poprzez dostosowanie do stanu faktycznego ujawnionego w terenie. W związku z powyższym przypominamy, że potencjalni Oferenci mogą złożyć ofertę wyłącznie po oględzinach terenu budowy.
  W imieniu Zamawiającego ojciec Piotr Cuber – Gwardian.


 15.  INFORMACJA
  Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlane dla zamierzenia pn. „Klisze Pamięci – Labirynty” zabezpieczenie wystawy stałej Mariana Kołodzieja stanowiącej miejsce pamięci narodowej”.Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Harmężach informuje, iż zgodnie z postanowieniami specyfikacji nie dokonał wyboru żadnej z ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, co do których termin na złożenie upłynął w dniu 6 września 2018 roku.
  W imieniu Zamawiającego ojciec Piotr Cuber – Gwardian.


 16. Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie prac remontowo/budowlanych obejmujących remont schodów zewnętrznych tj. schodów do kościoła oraz schodów wejściowych i wyjściowych z części podziemnej świątyni przy Klasztorze Franciszkanów w Harmężach ul. Franciszkańska 12 wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, przygotowawczych, izolacyjnych, kamieniarskich, dylatacji oraz robót porządkowych wraz z wykonaniem systemu zabezpieczeń podziemi kościoła przed zalewaniem wodami deszczowymi oraz wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych.
  Zamawiający jednocześnie wyznacza termin na składanie ofert do dnia 14 września 2018r.
  Wszelkich informacji, w tym zapoznania się z dokumentacją budowlaną udziela ojciec Piotr Cuber.
  Tel kontaktowy 784-191-232
  email: piotrcuber@gmail.com


 17. Zamawiający informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac remontowo/budowlanych obejmujących remont schodów zewnętrznych tj. schodów do kościoła oraz schodów wejściowych i wyjściowych z części podziemnej świątyni przy Klasztorze Franciszkanów w Harmężach ul. Franciszkańska 12 wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, przygotowawczych, izolacyjnych, kamieniarskich, dylatacji oraz robót porządkowych wraz z wykonaniem systemu zabezpieczeń podziemi kościoła przed zalewaniem wodami deszczowymi, nawiązano współpracę z trzema firmami tj:- „Drobud” Jurzak Spółka Jawna, z siedzibą w Tychach (kod 43-100) przy ulicy Mikołowskiej 104, w zakresie prac remontowo budowlanych, izolacyjnych, rozbiórkowych, dylatacji, wykonania systemu zabezpieczeń przed zalewaniem wodami deszczowymi (łączna wartość robót to kwota 341.774,99 zł brutto);

  – Granex Sp. z o.o. 58-150 Strzegom ul. Niepodległości 22, w zakresie dostawy posadzki granitowej oraz stopni blokowych (łączna wartość zamówienia to kwota 150.675 zł brutto), nie obejmuje ona kostki granitowej;

  – Przedsiębiorstwem Kamieniarskim Wolski, ul. Przemysłowa 10, 34-440 Kluszkowce, w zakresie prac kamieniarskich (łączna wartość prac to kwota 58.191,30 zł brutto, nie obejmuje ona wykonania warstw izolacyjnych oraz montażu na zaprawach drenażowych).

  Powyższy podział prac spowodowany został względami ekonomicznymi, które w znaczący sposób obniżyły łączną wartość inwestycji.

  W imieniu Zamawiającego ojciec Piotr Cuber – Gwardian.