Klisze Pamięci. Labirynty
Ośrodek rekolekcyjny

Sakrament małżeństwa

"W małżeństwie sakramentalnym, małżonkowie zobowiązują się do wzajemnego okazywania sobie i do głoszenia światu głębokiej i nieprzemijającej miłości, jaką Chrystus darzy Kościół" ( Jan Paweł II, Jubileusz Rodzin, 15 października 2000)

1. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego:
- dowody osobiste;
- świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli chrzest był w innej parafii) i adnotację o stanie wolnym kandydatów;
- świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego;
- trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania);
- zaświadczenie o udziale w konferencji dla narzeczonych.
- zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej.

3. Narzeczeni, którzy nie są bierzmowani oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. Katechumenatu. Jest to 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii.

4. Świadkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy świętej, wypada, by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii świętej.

Powyższe wymagania dla pragnących udzielić sobie sakrament małżeństwa wynikają z przepisów Prawa Kościelnego i Prawa Cywilnego naszego kraju.