Kancelaria parafialna czynna

od poniedziałku do piątku od 18.30 do 19.00.

W kancelarii parafialnej załatwiamy formalności związane z przyjęciem poszczególnych sakramentów: Chrztu świętego, Małżeństwa czy Sakramentu Chorych.

Chrzest święty
Małżeństwo
Namaszczenie chorych
Pogrzeb

Sakrament Chrztu świętego

chrzest

„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”

Dzieje Apostolskie 2,38

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed datą uroczystości.
Należy przedłożyć następujące dokumenty:
– Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
– Akt zawarcia ślubu kościelnego (konkordatowego), jeśli miał miejsce w innej parafii.
Rodzice chrzestni

Do przyjęcia godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
– ukończył 16 lat i przyjął Sakrament Bierzmowania;
– ukończył, względnie kończy, katechezę w zakresie szkoły średniej;
– w przypadku małżonków – żyje w związku kościelnym (konkordatowym);
– przedłoży zaświadczenie z własnej parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

Rodziców dziecka, rodziców chrzestnych i gości zachęca się, do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy świętej chrzcielnej.

Sakrament Małżeństwa

ilragazzoconmoltafede-154994043321-cathopic-min

“W małżeństwie sakramentalnym, małżonkowie zobowiązują się do wzajemnego okazywania sobie i do głoszenia światu głębokiej i nieprzemijającej miłości, jaką Chrystus darzy Kościół”

(Jan Paweł II, Jubileusz Rodzin, 15 października 2000)

Prowadzimy nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych, a przy naszej parafii działa Katolicka Poradnia Rodzinna.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.
Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego:
– dowody osobiste;
– świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli chrzest był w innej parafii) i adnotację o stanie wolnym kandydatów;
– świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego;
– trzy egzemplarze “zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania);
– zaświadczenie o udziale w konferencji dla narzeczonych.
– zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej.
Narzeczeni, którzy nie są bierzmowani oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. Katechumenatu. Jest to 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii.
Świadkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy świętej, wypada, by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii świętej.

Powyższe wymagania dla pragnących udzielić sobie sakrament małżeństwa wynikają z przepisów Prawa Kościelnego i Prawa Cywilnego naszego kraju.

Sakrament Namaszczenia Chorych

namaszczenie-chorych

“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

List św. Jakuba 5, 14 – 15

 Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się wiernym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Nie odkładamy tego Sakramentu świętego na ostatnią chwilę życia.
Chorych, którzy pragną przyjąć Sakrament Namaszczenia zgłaszamy osobiście (nie telefonicznie) w zakrystii lub w kancelarii.
W przypadku nagłego niebezpieczeństwa utraty życia można o każdej porze prosić o przybycie kapłana.
Chorym przebywającym w szpitalu, Sakramentów świętych udziela tylko ksiądz kapelan szpitala.
Chorych przebywających w domu, kapłan odwiedza z Sakramentami świętymi w I Piątek miesiąca w godzinach 9.00 – 10.00.
Nazwiska i adresy chorych należy zgłosić w kancelarii parafialnej.
W domu należy przygotować: biały obrus, krzyż i świece. Wypada, aby domownicy obecni w domu, uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Sakramentu Namaszczenia.

Pogrzeb katolicki

tapeta-palacy-sie-znicz

“Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce”.

Ewangelia św. Jana 14, 1-2

Przyjmujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej.

Należy posiadać odpis aktu zgonu z USC.
Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.
Informację z zakładu pogrzebowego lub biura cmentarza..